Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
PDF Drukuj Email

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 

 1. Chełm ul. Lubelska 72 A
 2. Lublin ul. Księżycowa 10

Rejestracja: tel. 82 565 35 82

Przyjęcia realizowane są po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja pacjentek może być dokonana osobiście, telefonicznie (82 565-35-82), przez osobę trzecią lub poprzez system on-line. Realizowane są świadczenia zarówno w ramach umowy zwartej z NFZ Oddział w Lublinie - bezpłatnie, jak i porady prywatne pełnopłatne.

Przed każdą wizytą pacjentka zobowiązana jest do okazania dowodu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia może być:

 1. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;
 2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS
  • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 4. dla emerytów i rencistów
  • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
  • aktualny odcinek emerytury lub renty,
  • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);
 5. dla osoby bezrobotnej
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
  • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 6. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła     członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią     zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
  • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
  • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
  • dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
   • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
  • dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
   • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na     terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
  • dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym
   • zaświadczenie z ZUS - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.
  • Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
   Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionym terminie może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!


   Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń


  • Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

   -   daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS
       i KRUS, -   daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa, -   daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie     zdrowotne, -   daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty. Wyjątkami od tej zasady są: -   legitymacja emeryta - ważna bezterminowo, -   zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego     do końca terminu ważności, -   decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia     określonego w decyzji.

  • Ustanie prawa do świadczeń

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład: -   w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po     upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, -   w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności     gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej     działalności, -   w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym -     po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, > w przypadku osób     bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego, -   w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do     ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po     upływie 30 dni od daty śmierci.
   Osobom, które: -   ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów     lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez     4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub     studentów, -   ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki     zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych     świadczeń, -   pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu     chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej     przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku, Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.